SZUŠ Skalité

Súkromná základná umelecká škola

Aktuality

PREDNES

Ako kresliť figúru

huslovy_kluc

Zadanie 14.4.2021

Kresba jedným ťahom

O nás

Súkromná základná umelecká škola so sídlom Skalité-Kudlov 781, 023 14  Skalité je bola zriadená zriaďovateľskou listinou zo dňa 30.08.2017.

Súkromná základná škola je organizácia s právnou subjektivitou s vyučovacím jazykom slovenským. Zaradená bola dp siete škôl a školských zariadení na základe Rozhodnutia Ministra školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky číslo rozhodnutia  2017-7417/34804:9-1 OHO zo dňa 22.08.2017.

Súkromná základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie pre vekovú kategóriu deti žiakov do 15 rokov v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriách. Zriaďuje hudobný, tanečný a výtvarný. Organizuje štúdium určené pre deti materských škôl, žiakov základných a stredných škôl.

Škola svojim osobitným zameraním prispieva k uspokojovaniu kultúrnych potrieb obce a regiónu. Výsledky svojej činnosti prezentuje na verejnosti formou koncertov, výstav, organizovaním kultúrnych vystúpení a účasťou žiakov na súťažiach.

Škola svojím špecifickým zameraním prispieva k celospoločenskému uspokojovaniu kultúrnych potrieb obce a regiónu Kysuce. Výsledky svojej práce a umelecké stvárnenia výučby prezentuje na verejnosti formou koncertov, organizovaním kultúrnych vystúpení žiakov, výstavami a zúčastňuje sa  účasťou žiakov na súťažiach. Škola má svoje pracoviská na základnej škole v Skalitom. S uvedenou školou má uzatvorenú nájomnú zmluvu o prenájme priestorov a s tým súvisiace prevádzkové náklady.